CALL CENTER 038-388-999
ฝ่ายบริการและอะไหล่   After Sale Service
การรับประกันคุณภาพ
เราคืนความสุขแด่คุณและรถโดยเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12 เดือน
นโยบายการรับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสี
โตโยต้าประกาศให้ศูนย์บริการตัวถังและสีของผู้แทนจำหน่าย รับประกันคุณภาพงานซ่อมของตนรวมถึง
   ผลกระทบอื่นๆ จากคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสีเป็นเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
      - รับประกันงานซ่อมสี 12 เดือน
      - รับประกันชิ้นงานอะไหล่ 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
ข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสี
      - ผลกระทบเนื่องจากขาดการบำรุงรักษา ทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
      - ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ
        เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ, ถ่วงยาง, เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ, สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ,ฟิวส์,
        หัวเทียน, สายพาน, สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
      - รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท
        เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
      - ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น
        ลูกเห็บ พายุฝน ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
      - การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่
        ที่ไม่เหมาะสม
      - การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
      - ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน, รอยขีดข่วน
      - ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา
        ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ
"เพิ่มความมั่นใจ ด้วยการรับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12 เดือน"